MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN JA PUOLUSTUSVOIMIEN VÄLINEN KUMPPANUUSSOPIMUS


Myös reserviläisjärjestöjen kauan odottama Puolustusvoimien ja Maanpuolustus-koulutusyhdistyksen välinen kumppanuussopimus on vihdoin allekirjoitettu. Sopimuksessa määritellään osapuolten välinen koulutusyhteistyö ja sen tukeminen.

Sopimuskansioon liittyvät puolustusvoimien normiohjausasiakirjat ilmestyivät myöhemmin keväällä.
Normiohjaus koski
- koulutuksen suunnittelua, toimeenpanoa ja tukemista puolustusvoimissa.
- MPK:lta tilattavissa koulutustapahtumissa käytettävien reservin kouluttajien valintaa.
- reservin osaamisen kehittämistä puolustusvoimissa ja reservin koulutustapahtumien järjestämistä.


Sopimuksen soveltamisala ja tarkoitus
Sopimusta sovelletaan osapuolten väliseen yhteistoimintaan sekä koulutuspalvelujen että muiden palvelujen hankkimisessa, tuottamisessa ja järjestämisessä. Sopimuksessa kuvataan mm yhteistoiminnan eri tasoilla toimivat osapuolet, koulutusyhteistyö, sopijapuolten välinen muu yhteistoiminta, yhteistoiminnan vaatimat resurssit, neuvottelumekanismi.


Tavoitteina ovat osapuolten välinen selkeä työnjako ja yhteisymmärrys sekä toimintatavoista että resurssien käytöstä.Sovellettava säädöspohja ja muut asiakirjat
Yhteistoiminnassa noudatetaan lakia puolustusvoimista, vapaaehtoisesta maan-puolustuksesta, asevelvollisuudesta, em. lakien perusteella annettuja asetuksia, muuta voimassa olevaa lainsäädäntöä ja puolustusministeriön ohjauskirjeitä sekä em. puolustusvoimien normien ohjausta.


Yhteistoiminnan neuvottelutasot
Sopimuksen perusteella syntyvää yhteistoimintaa sopijapuolet hallinnoivat organisaatioissaan alueellisella ja paikallisella tasolla seuraavasti:
- alueellinen, sopimuksen soveltamista ja toimeenpanoa koskeva taso, jolla neuvotteluosapuolina voivat olla Maavoimien esikunta, operatiivisten sotilasläänien esikunnat (ISSLE), puolustusvoimien aluetoimistot (PKARALTSTO) ja MPK:n maanpuolustuspiirien piiritoimistot
- paikallinen, sopimuksen perusteella syntyvän yhteistoiminnan toteuttamisesta vastaava taso, jolla neuvotteluosapuolet ovat puolustusvoimien joukko-osastot (PKARPR) ja MPK:n piiritoimistot.

Paikallisella tasolla laaditaan tukisuunnitelma ja sen edellyttämät sopimukset (piiritoimisto – PKARALTSTO ja PKARPR).

Toiminnan suunnittelussa noudatetaan kaikilla tasoilla puolustusvoimien toiminnan ja resurssien suunnittelu- ja seurantaprosessin (TRSS) mukaista aikataulua ja toimintatapaa.


Yhteistoiminnan muodot ja toteuttaminen
Sopijapuolten välisiä koulutus­yhteistyön muotoja ovat
- puolustusvoimien tilaaman koulutuksen toteuttaminen ja kehittäminen.
- MPK:n toteuttaman sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen tukeminen ja kehittäminen
- MPK:n muun koulutuksen tukeminen.

Puolustusvoimien toimintasuunnitelma sisältää reservin koulutuksen määrän ja tavoitteet myös puolustusvoimien MPK:lta tilaaman sotilaallisen koulutuksen ja sotilaallisia valmiuksia palvelevan osalta.

MPK:n toteuttamalle sotilaallisia valmiuksia palvelevalle koulutukselle, muulle koulutukselle ja tiedotus- ja valistustoiminnalle annettava tuki sisällytetään myös puolustusvoimien toimintasuunnitelmaan.


Puolustusvoimien tilaamissa koulutustapahtumissa noudatetaan puolustus-voimien normeja, varomääräyksiä ja muita ohjeita. Koulutuksen tilaamisessa otetaan huomioon se, että tilattava koulutus palvelee puolustusvoimien sodan ajan joukkojen suorituskyvyn ja valmiuden parantamista. Tämä edellyttää sopijapuolilta yhteistoimintaa koulutus-tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa siten, että toteutettavan koulutustapahtuman tavoitteet ovat joukon ja yksilön operatiivisten suoritevaatimusten mukaisia. Puolustusvoimat määrittää koulutettavien joukkojensa suoritusvaatimukset ja koulutetta­vien osaamisvaatimukset.


Kouluttajat puolustusvoimien tilaamassa koulutuksessa
MPK asettaa puolustusvoimien tilaamaan koulutustapahtumaan joko puolustusvoimille tai MPK:lle sitoumuksen tehneitä puolustusvoimien hyväksymiä kouluttajia puolustusvoimien voimassa olevien normien mukaisesti. 1.1.2009 alkaen.

Koulutustapahtumassa kouluttajat sijoitetaan harjoituskokoonpanon osaksi. Tällöin heitä koskevat samat laissa ja puolustusministeriön asetuksessa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta määritellyt etuudet ja velvoitteet kuin koulutettavaa joukkoa tai henkilöstöä.


Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus palvelee ensisijaisesti reserviläisten suorituskyvyn ja valmiuden parantamista puolustusvoimien normissa kuvatun osaamisen kehittämisen periaatteiden mukaisesti. Koulutuksella kehitetään lisäksi MPK:n toimintaan ja organisaatioihin sitoutuneen henkilöstön osaamista sekä naisten valmiuksia osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustukseen.

MPK määrittää omaan toimintaansa ja organisaatioihinsa sitoutuvan henkilöstön suoritus- ja osaamisvaatimukset sekä arviointimenettelyn. Mikäli koulutustapahtumissa käytetään puolustusvoimien aseita, ampumatarvikkeita tai räjähteitä, noudatetaan edellä kuvattua menettelyä.

Puolustusvoimat tukee MPK:n järjestämää sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta puolustusvoimien normiohjauksen mukaisesti. Tuen myöntämisen edellytyksenä on tukitarpeiden sisällyttäminen paikallisen tason toiminnan ja resurssien suunnitteluun. Toimintasuunnitelmaan kuulumaton tuki hinnoitellaan valtion maksuperustelain mukaisesti.

Sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen muonituspalveluissa noudatetaan puolustusvoimien ruokahuollon ja puolustushaarojen välistä sopimusta.

MPK asettaa koulutustapahtuman sotilaalliselle jaksolle joko puolustusvoimille tai MPK:lle sitoumuksen tehneitä ja puolustusvoimien hyväksymiä kouluttajia.

Puolustusvoimat tukee MPK:n järjestämää muuta koulutusta erikseen annetun normiohjeistuksen mukaisesti. Tuen myöntämisen edellytyksenä on tukitarpeiden sisällyttäminen paikallisen tason toiminnan ja resurssien suunnitteluun.


Palvelus- ja toimintaturvallisuus

Puolustusvoimat huolehtii MPK:lta tilaamansa koulutuksen palvelusturvallisuudesta arvioimalla MPK:n kouluttajien valmiudet johtaa koulutus turvallisesti sekä järjestämällä koulutusta, jossa MPK:n kouluttajat saavat turvallisen koulutuksen järjestämiseksi tarvittavat valmiudet. Koulutukseen sisältyy reserviläisille myönnettävien kouluammuntojen johtamisoikeuksien vaatima koulutus. Puolustusvoimat järjestää näyttökokeet ja myöntää oikeudet reserviläisille.

MPK:n toimintaturvallisuus on ohjeistettu MPK:n turvallisuuskäsikirjassa. Ohjeistusta noudatetaan MPK:n koulutuksessa silloin, kun siinä ei käytetä puolustusvoimien aseita, ampumatarvikkeita, räjähteitä tai kalustoa, jonka käytöstä on annettu erillisen luvan tai oikeuden vaatima normiohjaus.


Materiaalin lainaus ja tilojen käyttö
MPK käyttää puolustusvoimien materiaalia puolustusvoimien ohjeita ja määräyksiä noudattaen. MPK:lle voidaan vastikkeettomasti lainata tiloja ja alueita puolustusvoimien toimintasuunnitelman mukaiseen sotilaallisia valmiuksia palvelevaan koulutukseen.


Koulutuksesta perittävät maksut
Puolustusvoimien MPK:lta tilaamat koulutustapahtumat ovat koulutukseen osallistuville maksuttomia. Puolustusvoimat vastaa tapahtumien aiheuttamista materiaalikuluista, muonituskuluista sekä kouluttajien ja koulutettavien lakisääteisistä etuuksista.

Sotilaallisia valmiuksia palvelevasta koulutuksesta MPK on oikeutettu perimään niihin osallistuvilta henkilöiltä osallistumismaksun. Puolustusvoimille tai MPK:lle sitoumuksen antaneille henkilöille koulutus on maksutonta. Tällöin koulutettavan henkilön kustannuksista vastaa se sopijapuoli, joka on asettanut henkilön koulutukseen.


MPK:n vastuut ja oikeudet
MPK:n vastaa mm
- oman organisaationsa ja kouluttajiensa osaamisen saattamisesta kumppanuuden edellyttämälle tasolle puolustusvoimien kanssa erikseen suunniteltavalla tavalla
- puolustusvoimien koulutusta koskevaan normiohjaukseen sitoutuminen.

MPK:n oikeutena on
- saada riittävästi osaamisen kehittämiseen liittyvää informaatiota ja koulutusta puolustusvoimien edellyttämien prosessien ja toimintatapojen käyttämiseksi omassa organisaatiossaan
- saada puolustusvoimien tukea valtakunnallisesti kattavan sotilaallisia valmiuksia palvelevan muun koulutuksen järjestämiseksi
- mahdollisuus saada kouluttaa runkohenkilöstöään puolustusvoimien henkilöstölle kohdennetuissa koulutustapahtumissa sen mukaan kuin se liittyy kumppanuuden toteuttamiseen ja kehittämiseen


Lopuksi
Koulutusyhteistyö on nousujohteista työtä. Tehty sopimus antaa hyvän pohjan jatkotyöskentelylle. Myöhemmin joudutaan tarkentamaan tekstissä mahdollisesti esille tulevia epäselvyyksiä, ristiriitaisuuksia tai edelleen kehittämistä kaipaavia kohtia. Sopimuksessa mainittu seurantaryhmä ryhtyy mahdollisimman nopeasti tarvittaviin toimenpiteisiin niiden tarkistamiseksi.