ALIUPSEERISTA RESERVINUPSEERIKSI RESERVISSÄ KURSSI N:O 1/224.

1. TARKOITUS, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET

Asevelvollisten koulutuksen tarkoituksena on kouluttaa ja harjaannuttaa asevelvolliset sotilaallisen maanpuolustuksen tehtäviin ja siten luoda edellytykset sodan varalta tarvittavien joukkokokonaisuuksien muodostamiselle. Tämä edellyttää, että jokainen asevelvollinen koulutetaan ja sijoitetaan kykyjensä ja taipumustensa mukaisiin sodan ajan tehtäviin.

Reserviupseerikoulutuksen tarkoituksena osana asevelvollisten koulutusjärjestelmää on tuottaa sekä joukkotuotannon että jatkosijoitettujen joukkojen tarvitsema osaava ja motivoitunut sodan ajan päällystö ja erikoishenkilöstö.

Varusmiespalveluksen aikana toteutettavalla reserviupseerikoulutuksella varmistetaan osaava ja motivoitunut joukkotuotantopäällystö ja erikoishenkilöstö.

Reservissä toteutettavalla reserviupseerikoulutuksella varmistetaan osaava ja motivoitunut päällystö ja erikoishenkilöstö myös jatkosijoitettavissa joukoissa. Tässä vaiheessa kyetään huomioimaan täysimääräisesti myös koulutettavan henkilön siviiliosaaminen, siviilissä hankittu johtamiskokemus ja halukkuus sitoutua sotilaallisen maanpuolustuksen tehtäviin.

2. VALINTA KURSSILLE JA VALINTA KRITEERIT

Ensimmäisen pilottikurssin aliupseerista reservin upseeriksi reservissä vahvuus on 20 oppilasta.

Maanpuolustusalueen esikunnat, Merivoimien esikunta, Ilmavoimien esikunta, Rajavartiolaitoksen esikunta ja Henkilöstöesikunta kokoavat kiintiöiden mukaiset esitykset varalisineen alajohtoportailtaan. Puoltojärjestyksen mukaiset oppilasesitykset perusteluineen lähetetään pääesikunnan asevelvollisuusosastolle 15.8.2003 mennessä ja tieto kurssille oppilaiksi valituille ilmoitetaan elokuun 2003 loppuun mennessä.

Oppilasesitykset on perusteltava ja niissä on ilmoitettava mihin tehtävään ja joukkoon valittu tullaan kurssin ja reservinupseeriksi ylentämisen jälkeen sijoittamaan sekä milloin on suunniteltu seuraava uuden tehtävän tai joukon reservin koulutustapahtuma.

Oppilaiksi valittavien kiintiö ja varalisä pilottikurssilla n:o 1/224 vuonna 2003 - 2004 on Itäisen maanpuolustusalueen osalta 4 reserviläistä ja varalisä 2 reserviläistä. Tämä tarkoittaa sitä, että Pohjois-Karjalan sotilasläänin alueelta ei välttämättä valita ketään. Esityksiä toki tehdään puoltojärjestyksessä koko kiintiön puitteissa, mikäli halukkaita reserviläisiä pilottijaksolle löytyy.

Oppilaaksi valittavilta edellytetään ehdottomasti;

Varusmiehenä saatu reservin aliupseerin koulutus, suunniteltu sodan ajan sijoitus upseerin tehtävään (asiaa tarkastellaan sotilasläänin esikunnassa hakuajan päättyttyä) ja oma halukkuus ja sitoutuminen koulutuksen läpivientiin ja maanpuolustustyöhön.

Valinnassa huomioidaan myös:

- suunniteltuun tehtävään soveltuva erikois- ja johtamisosaaminen
- reservissä osoitettu osaaminen sotilaallisen maanpuolustuksen tehtävissä ml rauhanturvatehtävät
- aktiivinen toiminta vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa
- tehtävässä vaadittava fyysinen toimintakyky
Henkilöä valittaessa tehdään yhteistyötä Maanpuolustuskoulutus ry:n Pohjois-Karjalan maanpuolustuspiirin kanssa sekä otetaan huomioon, että osa koulutuksesta toteutetaan tietoverkkojen kautta.

3. MUUTA

Kurssin johtaa, koordinoi ja toteuttaa Reserviupseerikoulu. Osan koulutuksesta toteuttaa Maanpuolustuskoulutus ry. Oppilaiden kurssimaksut ja matkat maksaa puolustusvoimat.

Koulutuksessa noudatetaan nykyisen johtaja- ja kouluttajakoulutuksen periaatteita monimuotoisessa oppimisympäristössä.

Koulutuksen suuntaaminen ja osaamisen syventäminen tapahtuu syventävän jakson ja koulutusta seuraavan “työpaikkakoulutuksen” kautta joukon tai sen rungon harjoituksessa.

Kurssin laajuus on 10 opintoviikkoa , sisältäen etä- ja lähijaksoja (opettaja johtoinen lähiopetus, ohjattu verkko-opetus, erilliset kurssit, harjoitukset). Kurssi alkaa 25.10.2003 ja päättyy 2.8.2004 noudattaen henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (HOPS), joka laaditaan kurssin alkaessa. Kurssin opintokokonaisuuksiin liittyviä aiemmin suoritettuja koulutuskokonaisuuksia ei lueta hyväksi pilottikurssilla (esim aiemmin suoritettu RUK.n kouluttajakoulutuskurssi).

4. HAKEUTUMINEN

Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan pilottikurssille, ilmottaudu 30.6.2003 mennessä osoitteeseen [email protected] ja perustele samalla miksi juuri sinä olet sopiva koulutettavaksi reservinaliupseerista reservinupseeriksi. Liitä ilmottautumiseen syntymäaikasi ja puhelinnumero. "Paperikarsinnan" läpäisseisiin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti koulutuksen jatkosuunnittelua silmälläpitäen.

Muistutan vielä, että pilottikurssilaisten on osallistuttava KOKO koulutukseen!!!

Alustava kurssiohjelma:

Aloitusjakso, 25.10.-27.10.2003, RUK, PVVEH

Etäopiskelujakso 1, 28.10.-15.12.2003

Kokonaismaanpuolustus kurssi, marraskuu 2003, RUK, MPK ry:n kurssi

Taistelutekniikka ja yhteistoiminta, 16.12.-19.12.2003, RUK, KH

Etäopiskelujakso 2, 20.12.2003-14.3.2004

Johtamiskurssi, helmikuu 2004, RUK, MPK ry:n kurssi

Kouluttajakurssi, 15.3.-19.3.2004, Valkjärvi, KH

Syventävä jakso, Esikuntakurssi, huhtikuu 2004, RUK, MPK ry:n kurssi

Syventävä harjoitus, Esikunta ja johtamisharjoitus, toukokuu 2004, MPKK, KH

Etäopiskelujakso 3, toukokuu 2004-7.7.2004

RUK lähijakso 8.7.-10.7.2004, RUK, PVVEH

Kovapanosammunnat, 19.7.-23.7.2004, Pahkajärvi, KH

Kurssin päättäminen, 1.8.-2.8.2004, RUK, PVVEH

Harjoittelu, 3.8.2004-5.12.2004, oma sotilaslääni, KH/PVVEH

Ylentäminen, 6.12.2004, oma sotilaslääni

Kapteeni Antti Teräväinen


Kuva: SA-kuva, RUK 7 kouluttajakurssilta